Начало > Новини > Хартата за добро управление на България
Хартата за добро управление на България

харта за добро управлениеНа 22 април беше публикувана Хартата за добро управление на България за периода 2013 – 2018 г.. В разработването на документа като експерт от страна на Асоциация Родители участва Ева Борисова. Хартата е продукт от доброволната работа на хора с активна гражданска позиция и има за цел да фокусира обществените дебати по време на предизборната кампания за избори 2013 върху най-съществените приоритети за българските граждани в предстоящите години в ключовите области на развитие на България. Особено важни от наша гледна точка са приоритетите в областта на образованието.

 

 

  • Точни, надеждни, публични данни за образователната системата и нейните резултати, събирани по честен начин, достъпни за всички граждани, така че да можем да водим разговор, основан на факти за това в какво успяваме, какво да запазим и какво имаме нужда да променим на всички нива.

 

  • Съгласие върху основната цел на задължителното образование и Ученето през целия живот – постигане на функционална грамотност за всички деца4 независимо от техния социален, етнически, произход, включително наличие на увреждане. На 16 год. всички бъгарски граждани трябва да бъдат подготвени за самостоятелен живот и способни да се адаптират към динамичните промени на пазара на труда, така че със сравнително малки инвестиции да променят при необходимост професионалното си поприще.

 

  • Гарантирано дългогодишно устойчиво финансиране на Ученето през целия живот - инвестициите като процент от брутния вътрешен продукт не могат да падат под средния за 27-те страни членки на ЕС. Построяване на поне 150 нови училища, прекратяване на практиката на двусменно обучение, гарантиране на физическия минимум за приобщаваща среда - достъпна, с чисти тоалетни, топла вода, сапун, съблекални, физкултурни салони, съвременна библиотека с работни места за самоподготовка и зали за групова работа, създадени условия за базисна опитна работа по природни науки.

 

  • Силни, сплотени, автономни и действени училищни общности. Изграждане на среда на качествени човешки отношения. Училищното ръководство е отговорно за напредъка на всички ученици, организационното развитие, осигуряването на прозрачност и достъпност на данните за състоянието на училището. Училищните екипи (педагогически и непедагогически) правят мотивиран и прозрачен избор по отношение на методите и средствата, които използват, признават и обсъждат грешките и взимат решения за коригиращи действия. Родителите са пълноценни партньори при взимане на значимите, стратегически за развитието на училищната общност въпроси. Училището е образователен, културен, спортен център на местната общност, основен двигател за изграждане на социални и граждански компетентности на всички български граждани. Училищната общност държи отговорна местната власт за начина на разпределение и преразпределение на делегираните от държавата и отделените в общинския бюджет средства за учене през целия живот.

 

  • Високо квалифицирани учители – повишаване на средната учителска заплата до 20% над средната работна заплата за страната, намаляване на годишния отпуск до разумни граници, гарантиращи поне 30 работни дни извън учебните за дейности по планиране и координация на училищните екипи, допълнителна квалификация и продължаващо обучение, превенция на прегарянето5 . Всяко училище трябва да има изготвен годишен план за обучение на всички членове на екипите си съобразно резултатите от процеса на атестация. Ново задание към висшето образование относно педагогическата квалификация, адекватно на нуждите на съвременната класна стая.

 

Пълния текст на Хартата можете да прочете ТУК.