Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета

Становище относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, сигнатура 345-01-15 от 30.05.2013 г.

Асоциация Родители приветства поставянето на въпроса за достъпа до детска градина като неотменно право на всяко дете и неговото семейство. Това осигурява на детето възможности за развитие, които подпомагат адаптацията му към образователната система и в голяма степен предотвратяват ранното отпадане от училище, а за родителите е възможност за връщане към пазара на труда и осигуряване на по-високо благосъстояние за семейството. В този контекст мерките за осигуряване на това право би следвало да се отнасят до всяко дете и в такъв смисъл да са ангажимент на държавата, който да има и финансово изражение.

 

 

Приемането на подхода да се изплащат компенсации на родителите, чието дете не е прието в детско заведение, по своята същност представлява вид социална помощ, а не решава проблеми на образованието. В този смисъл това предложение няма място в Закона за народната просвета, а в законите, които се занимават със социалното подпомагане и би следвало да се обвърже с принципите, които следва това подпомагане.

За нас е силно обезпокоително, че предлаганото изплащане на компенсации на родителите, чиито деца поради липса на места не са приети в детски градини, не гарантира нито предотвратяването на детската бедност, нито гарантира достъпа до образование, особено за децата от най-уязвимите групи. Очевидно е, че семействата, които нямат капацитет да се погрижат за доброто отглеждане и образование на децата си, няма да променят подхода си с получаването на тази сума и децата ще продължат да водят мизерен живот без перспектива за адаптиране към образователната система и излизане от порочния кръг на бедност и необразованост. Единствената алтернатива за тези деца е парите да бъдат използвани за включването им в различни форми на образование, за да имат шанс да променят живота си.

Ние виждаме сериозен проблем в това, че раздаването на пари на база единствен критерий заявено и неудовлетворено желание за постъпване в детско заведение ще доведе до значителни злоупотреби – част от родителите могат да кандидатстват с предварително „обречени“ кандидатури с цел да не се класират и да получат тези компенсации. Нещо повече, натискът върху системата от детски заведения ще нарасне значително, тъй като и хора, които не са имали намерение да кандидатстват за детски заведения, ще могат да заявят желание за място в детска градина с единствена цел получаване на компенсацията. Миграционният натиск върху големите градове, където съществуват предпоставки да се изплащат такива компенсации, също ще нарасне, като основно това ще привлече хора без работа и доходи по родните им места, които ще бъдат съблазнени от перспективата да получат пари на ръка.

Като изхождаме от тези съображения, ние виждаме повече вреди, отколкото ползи в направеното предложение и поради това не го подкрепяме в този му вид. Смятаме, че задължаването на общините да осигурят места за строеж на детски заведения, легализирането и регламентирането на дейността на алтернативните форми за отглеждане и възпитание на децата преди задължителната възраст за предучилищно образование, преразглеждането на стандартите за физическа среда в детските заведения и броя на деца в група, както и осигуряването на финансиране за реализирането на тези промени ще бъдат много по-работеща мярка за подобряване на живота на децата и техните семейства.