Начало > ПРОЕКТИ > Работа с доброволци
Работа с доброволци

Европейска Доброволческа Служба

 

Асоциация Родители е акредитирана от Европейската комисия, като изпращаща, посрещаща и координираща организация по проекти на Европейската доброволческа служба (ЕДС). Това ни позволява да разширим работата, свързана с доброволци на наднационално ниво, и да помогнем за разпорстранението на основни човешки ценности като родителство, образование и здравословен начин на живот и в други общества. Екипът ни разполга с професионалисти с дълъг опит в работата с доброволчески програми на ЕДС. Това, заедно с дейността ни, посветена на развитието на обществото и взаимоотношенията между хората, прави работата ни с проекти на Европейкската доброволческа служба много ценна.

 

Като изпращаща организация, ние подкрепяме доброволците във:

 

 • Избор на акредитирана от Еворпейската комисия посрещаща организация. Доброволеца ще има възможност с работата си да подпомогне дейността на тази организация.
 • Подготовка на добороволеца – провеждане на предварително обучение на доброволеца, в което да се запознае с особеностите на обществото в което ще работи и живее.
 • Предварителен езиков курс по езикът на страната, в която ще се провеждат дейностите.
 • Административна подкрепа – помощ при подготвяне на комплекта документи, с който кандидат-доброволецът кандидатства за проекта. При нужда, организацията може да подкрепи доброволеца при кандидатстване за виза.
 • Помощ при сключването на застраховка.
 • Поддържане на контакт с доброволеца по време на целия му проект. Поддържане на постоянен контакт с посрещащата организация и Националната агенция с цел превенция на проблемни ситуации. Подкпрепа на доброволеца при инцидент, проблемни ситуации и др.
 • Подкрепа на доброволеца при реинтегрирането му в родното общество.
 • Подкрепа на доброволеца при съставнянето на оценка за проведения проект и рефлексията върху процеса на доброволчество.

 

Какъв е смисълът на доброволчеството:

Участниците в Европейски доброволчески проекти имат шанса да живеят в друга държава, да опознаят нови култури и нови езици. Те могат да срещнат нови приятели – както от посрещащата организация, така и извън нея.


Програмата работи за развиване на мобилността във и отвъд границите на Европейския Съюз. Тя е насочена към вдъхновяване на чувство за активно граждаство, солидарност и толерантност сред младите европейци, както и да ги въвлече активно в създаването на бъдещето на Съюза. Програмата е базирана на нефомалното образование и междукултурния диалог и цели включването на всички млади хора, независимо от техния социален, културен и образователен статус.


Европейската Доброволческа Слубжа дава на хора от 18 до 30 години възможноста да изразят личната си загриженост чрез доброволческа работа в друга страна – както в рамките на Европейския съюз, така и извън него. Със своята работа, доброволецът активно допринася за социалните инициативи на посрещащата организация и чрез това има възможност реално да подобри условията, в които живее обществото.


Доброволчеството се смята за ценен неформален опит, който развива професионалните умения и компетенции на младия човек, като по този начин го прави по-способен служител в бъдеще. В същото време, доброволецът придобива чувство за солидарност, развива социалните си споспобности и разпространява идеята за активното участие в обществото. Това е ситуация, в която както доброволеца, така и общността печелят.


През 2011 г. отбелязваме 15-тата годишнина на Европейската Доброволчекса Служба, което свидетелства за ползотворноста и дългосрочността на програмата, разработена и финансирана от Европейската комисия. През последните 15 години над 50 000 младежи от различни страни на ЕС са имали възможността да участват в доброволчески инициативи в друга държава, чрез ЕДС.


Кой може да участва:


В проектите на ЕДС могат да се включат всички младежи от 18 до 30 години, независимо то техния етнически, религиозен или образователен произход. В програмата се включват с предимство младежи в неравностойно положение. В този случай долната граница е 16 години, но проектите трябва да гарантират прецизна и компетентна подготовка, която да позволи на включването на доброволците в неравностойно полжение.


Програмата позволява на добороволци от 33-те Програми страни, както и от страните партньори да участват в поекти.


Какво осигурява ЕДС:


Всички проекти на ЕДС осигуряват на доброволците:

 

 • Възстановяване на 90 % от пътните разходи за достигане на мястото на осъществяване на проекта (от доброволеца се изисква самоучастие от 10%)
 • Осигуряване на квартира по време на цялото му пребиваване в държавата домакин (жилището на доброволеца трябва да отговаря на стандартите на Европейската комисия и да е на разполжение на доброволеца в почивните му дни и отпуските).
 • Осигуряване на храна.
 • Осигуряване на средства за местен транспорт (ако работата на доброволеца изисква придвижването му с транспорт се осигуряват средства за това)
 • Джобни пари – на доброволеца се осигуряват джобни пари, съгласно ставката за страната, в която се провежа проекта. Тези пари са за лична употреба на доброволеца.
 • Застраховка – всички доброволци се включват задължително в груповия застрахователен план на Европейската комисия. Доброволецът не трябва да плаща за застраховката си.
 • Проектите на ЕДС финансират всички обучения, административни разходи, срещи, оценката на проекта и тн.

 

 

Сертификат Youthpass:


Участието в проекти на ЕДС е ценно лично, социално и културно преживяване, което позволява на доброволеца да изрази инициативност и солидарност, като осигурява услуга в полза на общността. За някои ЕДС е начин да направят нещо добро за обществото или да подкрепят конкретна кауза или група. За други това е шанс да опитат нещо ново и да изследват нова страна и нова култура.


Отвъд това ЕДС е важно образователно преживяване за доброволеца и участието във проекти на ЕДС развива техните професионални умения и компетенции, като по този начин прави добороволеца по привлекателен служител за потенциалните работодатели. В помощ на рефлексията върху процеса и организирането на наученото, Европейската комисия създаде сертификата Youthpass.


Сертификатът помага на младите хора да извлекат максимална полза от преживяното по време участието им в Програмата. Документът е особено ценнен при описване на образователните резултати от доброволческия проект на бъдещите работодатели или на формалните образователни инситиции. По този начин се признават придобититте чрез неформално образование умения, занания и нагласи.


Всеки доброволец има право на сертификат Youthpass, след завършване на доброволческия си проект. В допълнение доброволецът трябва да получи помощ в планирането на знанията и уменията, които иска да получи в следствие работата си като доброволец.


Как да кандидатствам:

База данни с акредитирание организации, работещи с проекти на ЕДС можете да намерите:

http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Винаги можете да се свържете с нашата организация, за да ви предоставим съвет и помощ, ако имате желание да станете доброволец.

Координатор на проектите:

Борис Брестнички

тел. 0879 53 67 27

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Права и задължения:

Правата и задълженията на страните, включени в проектите на ЕДС, са регламентирани от Хартата на ЕДС. Хартата можете да намерите:

www.youthbg.info/bg/documents/23/file23.pdf

В допълнение, изпращащата органзиация е задължена да запознае всички доброволци с конкретните им права и задължения, преди заминаването за изпълнение на проект.


Какво да очаквам от проекта:


Всеки добороволец носи със себе си своите идеи, очкавания, нужди и навици. Много е важно те да намерят в посрещащата страна уважително отношение, независимо от личните особености на всеки. В същото време Изпращащата, Посрещащата и Коордниращата организация отделят голяма част от времето, енергията и ресурсите си за да подготвят проект по ЕДС и от своя страна очкават доброволецът да покаже високо ниво на уважение и доверие в стремежа им да подобрят условията на местното общество. От голяма важност е съгласуване на очакванията на всички страни, за да се извлече максимална полза от осъществяването на проект на ЕДС


Общи насоки за очакванията, задълженията и правата на различните страни в един ЕДС проект можете да намерите на:


http://www.youthbg.info/bg/news/382/