Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Становище относно проекта за Наредба за учебния план
Становище относно проекта за Наредба за учебния план

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за учебния план

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

Ние изразяваме своята подкрепа за обвързването на всеки предмет с ключовите компетентности.  Това е подход, който насочва вниманието на цялата образователна общност в една нова посока, надскачаща чисто предметното съдържание и съответства на заявените в Закона цели. Също така високо оценяваме, че целите се определят на етап, а очакваните резултати – на клас и че часовете по всеки предмет са на годишна, а не на седмична база.

 

За нас обаче е крайно обезпокоително, че Министерството на образованието и науката не публикува заедно с проектите за стандарти мотиви, които да обясняват връзката между постигането на целите на училищното образование и предлаганите промени. По отношение на стандарта за учебния план за нас остава неясен принципът, според който са определени за изучаване точно тези учебни предмети, разпределението им по класове и основанието за разпределение на часовете между тях за различните класове. Това поражда изключително напрежение между различните професионални гилдии в училище и дискусията върху учебния план на практика се измества единствено върху борбата за по-голям брой часове по всеки предмет.

 

 

В проекта липсва обосновка за обособяването на различни предмети във всеки един от етапите на училищното образование. В начален етап децата учат различните предмети основно при един и същи учител, което е добра предпоставка за създаване на една по-цялостна картина за света и обединяването на няколко предмета в общ интегративен предмет. Вместо това виждаме не само нелогичното поддържане на досегашното статукво с раздробяването на темата „Аз и светът“ в няколко предмета („Роден край“, „Околен свят“, „Човекът и обществото“, „Човекът и природата“), но и въвеждането на нови предмети като „Компютърно моделиране“. Ние виждаме в това тенденция все повече да се откъсва образователният процес от естествения начин на опознаване на света от страна на децата и не подкрепяме обособяването на тясно технологичен предмет като част от общообразователната подготовка на всяко дете. Уменията за работа със съвременните технологии и за ориентиране в рисковете и ползите от ползването на интернет трябва да бъдат неразделна част от обучението по всеки предмет, а не да бъдат затворени в рамките на един учебен час седмично.

 

По аналогичен начин стои въпросът с обособяването на предметите „Технологии и предприемачество“, „Информационни технологии“ и „Гражданско образование“. Оценяваме предложението да бъдат изведени в отделни учебни предмети като опит да бъде осигурено достатъчно време и специалисти, които да обучават учениците в тези умения, но подобен подход крие сериозен риск тези предмети да останат единствено на теоретично ниво, затворени в рамките на определените им часове. Предприемачеството, гражданското образование и технологиите могат да бъдат усвоени от учениците единствено ако са неразделна част от ежедневния им живот и се практикуват като задължителен компонент от обучението им по всички предмети.

 

 

Колкото до определянето на броя учебни седмици в различните класове – отново липсва обосновка за направените предложения за промени или ако има такава, тя се появява единствено в изказвания на различни представители на Министерството в медиите и е противоречива. Асоциация Родители заявява своята позиция, че би подкрепила увеличаване на броя учебни седмици при ясни гаранции, че подобна промяна се прави с цел повишаване на качеството на усвояване на учебния материал при гарантиран баланс на натоварването, спазване на здравословните норми и отчитане на особеностите на развитието на децата и младите хора в различните възрасти.

 

В предлагания проект за учебен план виждаме положителна тенденция за увеличаване на броя избираеми часове, което според нас е стъпка в посока на утвърждаване на автономията на училищата и подкрепа за развитие на разнообразни модели съобразно контекста на самото училище. Същевременно в проекта за Наредба за учебния план не се конкретизира достатъчно ясно отговорността на училището по отношение на мотивирането на избора, който предлага на родителите и обвързването му с очакваните резултати. За да могат родителите да направят информиран избор по отношение на развитието на детето в различните етапи и различните училища, те трябва от самото начало да имат яснота за целта, пътищата за постигането й и възможностите за промени по време на целия процес.

 

В предложения проект за Държавен образователен стандарт за учебния план по никакъв начин не са включени часовете за самоподготовка и самостоятелно учене, които с въвеждането на целодневното обучение са част от задължителната учебна натовареност на огромен брой ученици. Тези часове не са предвидени нито като ресурс за усвояване на определени знания, умения и отношения по различните учебни предмети, нито като време за развитие на социалните умения, затвърждаване на междупредметните връзки и развитие на училищната общност. За нас това е ясна индикация, че целодневното обучение продължава да се разглежда в перспектива на развитие единствено като занималня след задължителните учебни часове, но не и като пълноценна форма за осигуряване на качествена среда за образование. В този контекст отново поставяме въпроса за необходимостта от седмица за адаптация в 1, 5 и 8 клас, по време на която фокусирано до се работи върху процеса на включване на учениците и техните родители в училищната общност.

 

И накрая, но не на последно място, в контекста на крайно обезпокоителните данни за високия процент обездвижване, затлъстяване и заболеваемост след децата и младите хора, ние категорично възразяваме срещу ограничаването на задължителните часове по физическо възпитание и спорт до 2 на седмица. С въвеждането на целодневното обучение децата прекарват все повече часове в училище, без възможност за свободна игра и занимания със спорт и училището трябва да им гарантира достатъчно време за активно движение. Затова ние настояваме за не по малко от 3 учебни часа физическо възпитание на седмица за целия основен етап, без в това да се включва така нареченият „модулен час“. За нас е изключително важно и тези часове да са ориентирани не към постигането на определени нормативи, а към физическа активност на всяко дете, за да имат учениците възможност да се движат, да се разтоварват психически и да изграждат умения за общуване.

 

В заключение бихме искали да подчертаем, че проектите за Държавни образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала са основополагащи за изготвянето на всички останали Стандарти към Закона за предучилищното и училищното образование. Това налага сериозна обществена дискусия, която няма как да се случи в предвидените две седмици за обсъждане. Нашата препоръка е Министерството на образованието и науката да поиска от Народното събрание удължаване на срока, в който трябва да бъдат публикувани тези три стандарта, и осигуряването на условия са смислен обществен дебат по темата с участието на всички заинтересовани страни.