Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Становище по проекта за Наредба за общообразователната подготовка
Становище по проекта за Наредба за общообразователната подготовка

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за общообразователната подготовка

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

За нас е крайно обезпокоително, че Министерството на образованието и науката не публикува заедно с проектите за стандарти мотиви, които да обясняват връзката между постигането на целите на училищното образование и предлаганите промени. Подобен подход поражда неясноти, напрежение и излишен разход на обществена енергия в нефокусирани дебати.

 

Приветстваме подхода, който въвежда ключовите компетентности умения за учене и критично мислене чрез обучението по всеки от учебните предмети. Според нас по същия начин стои въпросът с дигиталната компетентност, социалните и граждански компетентности и предприемаческите умения. В нашето становище по отношение на проекта за Държавен образователен стандарт по учебния план сме изложили несъгласието си с все по-нарастващото обособяване на различни предмети във всеки един от етапите на училищното образование. Ние виждаме в това тенденция все повече да се откъсва образователният процес от естествения начин на опознаване на света от страна на децата и младите хора и затова настояваме уменията, свързани с предприемачеството, гражданското образование и технологиите да бъдат усвоявани от учениците като неразделна част от ежедневния им живот и задължителен компонент от обучението им по всички предмети. Това налага в очакваните резултати от обучението по другите предмети да се заложат експлицитно и очаквания за умения, свързани с предприемачеството, гражданското образование и технологиите.

 

 

Подкрепяме предложението общообразователната подготовка в иновативните училища да може да се придобива чрез изучаване и на интегративни учебни предмети, както и на нови общообразователни учебни предмети. Подкрепяме и възможността иновативните училища да утвърждават учебни програми по всеки от общообразователните предмети за един или повече класове или за целия за етап от степента, в които учебното съдържание от утвърдените учебни програми е преструктурирано в рамките на отделния клас или между класовете в етапа. Това са стъпки към по-голяма автономия и свобода в образованието и възможност за изпробване на различни образователни модели в различни контексти.

 

За нас остава неясен механизмът, който гарантира, че няма да се продължи с разхищението на обществени ресурси при постъпването на учениците в 8 клас на езиковите и математическите гимназии. В момента обичайна практика в тези гимназии е учениците да започват да изучават от нулата същия език, който преди това са изучавали от първи до седми клас, като по този начин се зачерква времето и средствата, изразходвани за усвояване на този език в продължение на 7 години. Този подход води както до демотивиране на учениците от 8 клас, които вече са напреднали в усвояване на езика, така и до загубата на цяла една година, която те могат да използват за напредък в своето развитие в различни области. Предлагаме да се използва намаляването на общия хорариум за сметка на избираеми часове, като тези, за които езикът е нов, да могат да избират повече часове по първи чужд език, а тези, които вече са изучавали езика в продължение на 7 години, да избират втори чужд език или друг предмет.

 

Изразяваме своето категорично несъгласие с въвеждането на задължително Годишно тематично разпределение и особено с текста, който допуска изменение, допълнение и преструктуриране на Годишното тематично разпределение единствено при възникнали обстоятелства от обективен характер. Това предложение е в противоречие с духа на Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда повече свобода и гъвкавост в работата на учителите. Годишното тематично разпределение е само един от инструментите, чрез които учителят може да планира работата си, но отговорността за постигането на резултатите е изцяло на учителя и следователно той трябва да има свободата да препланира работата си в зависимост от контекста във всеки момент.

 

В заключение бихме искали да подчертаем, че проектите за Държавни образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала са основополагащи за изготвянето на всички останали Стандарти към Закона за предучилищното и училищното образование. Това налага сериозна обществена дискусия, която няма как да се случи в предвидените две седмици за обсъждане. Нашата препоръка е Министерството на образованието и науката да поиска от Народното събрание удължаване на срока, в който трябва да бъдат публикувани тези три стандарта, и осигуряването на условия са смислен обществен дебат по темата с участието на всички заинтересовани страни.