Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Наредба за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала
Наредба за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала

Становище на Асоциация Родители по проекта за Държавен образователен стандарт за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за повишаване на качеството на българското образование и подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Ние сме сред организациите, които активно участваха в обсъжданията на Закона за предучилищното и училищното образование и продължаваме с повишен интерес да следим процеса на превръщане на разпоредбите на Закона в действаща нормативна уредба от различни нива.

 

На първо място бихме искали да отбележим положителния факт, че в Стандарта се изхожда от разбирането за учебника като средство за самостоятелна подготовка на ученика, както и от заложената в Закона за предучилищното и училищното образование възможност за одобряване на неограничен брой учебници. Подкрепяме и възможността предложения за нови учебници да се правят всяка година.

 

За нас от особено значение е въвеждането на оценката за приложимост като задължителен етап от оценяването на учебниците. Намираме това за изключително позитивна промяна.

 

За съжаление обаче трябва да отбележим, че предлаганият механизъм за оценка на приложимостта чрез гласуване в електронна платформа от страна на желаещите учители не гарантира обективност и системност на оценката. За нас оценката за приложимост може да се направи единствено през структурирано и фокусирано тестване на учебниците сред децата, за които те са предназначени с последваща възможност за внасяне на корекции. Такова тестване може да се прави от учители в различни контексти, но задължително през общ инструментариум.

 

 

Намираме за ненужно конкретизирането чрез изброяване на видовете учебни помагала в Стандарта. Това ограничава възможността за внасяне на по-голямо разнообразие и творчество от страна на автори на такива помагала. Виждаме също така много подробно разписани изисквания към полиграфичното изпълнение на учебниците, което вероятно не е необходимо, но пък не виждаме ограничения по отношение на теглото на един учебник, а това на фона на всеизвестния проблем с тежестта на ученическите раници особено в начален етап е особено важно.

 

За нас е необяснимо защо при разписване на правилата за формиране на Базата с данни за оценители се вземат предвид предложенията на ректорите на висшите училища, председателя на БАН и началниците на регионалните управления на образование, но не са включени професионалните гилдии на учителите по различните предмети и в различните етапи. Също така намираме за странно Базата с данни за оценители да се съгласува еднолично с председателя на Българската академия на науките, а още повече и със социалните партньори, чиято роля е да се намесват в обсъждането на синдикални, а не на професионални въпроси. Обръщаме внимание също така на факта, че председателят на БАН в предложението може едновременно да предлага оценители и да ги одобрява, което е очевидно противоречие.

 

Настояваме и в трите оценителни комисии - по оценяване на съдържанието, по оценяване на графичния дизайн и по оценяване на полиграфическото изпълнение – да се включва и експерт по детско развитие. Съответствието на всеки един аспект от разработването на учебниците с особеностите на детското развитие на всеки етап от израстването на децата е от изключително значение за пригодността на всеки учебник.

 

В заключение бихме искали да подчертаем, че проектите за Държавни образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка и за учебните книжки, учебниците, учебните комплекти и учебните помагала са основополагащи за изготвянето на всички останали Стандарти към Закона за предучилищното и училищното образование. Това налага сериозна обществена дискусия, която няма как да се случи в предвидените две седмици за обсъждане. Нашата препоръка е Министерството на образованието и науката да поиска от Народното събрание удължаване на срока, в който трябва да бъдат публикувани тези три стандарта, и осигуряването на условия са смислен обществен дебат по темата с участието на всички заинтересовани страни.