Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ
НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ

Становище на Асоциация Родители относно


Проект за НАРЕДБА ЗА ДЕТСКИТЕ И УЧЕНИЧЕСКИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ С ОБЩА ЦЕНА, ИНИЦИИРАНИ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩАТА ИЛИ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

 

Асоциация Родители отбелязва, че в последния вариант на проекта от юли 2016 г. в съответствие с внесените от нас предложения недопустимото разширение на приложното поле на Проекта за Наредба е отпаднало, като вече не включва еднодневните пътувания, образователните мероприятия и участията в олимпиади и други състезания. Досегашният опит от организиране на такива пътувания с ползване на обществен транспорт или училищни автобуси и нощувки, осигурени от организаторите на мероприятието, както и ползването на бази на общините, показва, че това е вариант, който гарантира необходимата безопасност за децата и същевременно намалява чувствително цената. Като имаме предвид, че България е страната от ЕС с най-висок процент детска бедност и че около 80% от българските семейства с деца получават детски надбавки, което означава, че доходите им са под необходимия минимум, за да осигурят нормално отглеждане на подрастващите, въпросът с цената на пътуванията е от огромна важност. В този смисъл за нас продължава да е необяснимо запазването на изискването на територията на всеки лагер да има „външен или вътрешен басейн“ – условие, което повишава цената на базата, без да е задължително за предоставянето на качествена услуга, свързана със здравословните условия и образователния ефект на лагера. Все още за нас остава неизяснен и въпросът с организирането на палаткови лагери, които осигуряват на децата безценен опит и образование през подхода „учене през преживяване“.

 

 

Затова Асоциация Родители продължава да настоява организирането на пътувания за деца и ученици да бъде отговорност на ръководителите на институциите и организациите, които се занимават с тяхното образование и социализиране и да става по тяхна преценка с или без участието на туроператор при спазване на правила, съвместими с безопасността и сигурността на децата и учениците. Също така предлагаме инициирането на промяна в Закона за туризма с оглед  разширяване на обхвата на приложното му поле и регулирането на минималните стандарти за гарантиране на безопасността и сигурността на децата при организираните туристически пътувания с предвидено настаняване, като в същото време се дава свобода и гъвкавост на инициаторите на пътуванията да преценят дали да ползват туроператор в зависимост от ситуацията и възможностите на конкретната детска градина, училище, институция, социална услуга и др.


За пореден път отбелязваме, че според текста на Проекта отново сред лицата, които могат да подпомагат дейността на ръководителя на групата, не са включени родителите. Това е ограничение, което лишава училищата и детските градини от ценен ресурс. От една страна родителите участват с доброволен труд и сами си поемат разноските, което намалява цената на пътуването, а от друга страна това е важен елемент от изграждането на училищна общност, каквато често е целта на една такова пътуване. Включването на родителите облекчава и натиска върху училището да преструктурира учебния процес, за да осигури достатъчен брой учители за пътуването – последното често се оказва невъзможно и ограничава възможностите за пътуване на деца и ученици.


Списъкът на забранени дейности за ученици по време на пътуване е излишно подробен и често нереалистичен за изпълнение, например: в автобуса „на учениците се забранява:... вдигане на шум“, но всеки разговор или песен може да бъде субективно тълкуван като „вдигане на шум“; в обектите за настаняване „на учениците се забранява използването на електроуреди“, но според нас телевизорите или сешоарите попадат под определението „електроуреди“ и забраната за използването им влиза в противоречие с логиката.