Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

 

Становище на Асоциация Родители относно Проект за Наредба за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Асоциация Родители приветства усилията на Министерство на образованието и науката да подготви ясни и приложими правила за оценяване на резултатите от обучението на учениците. Осигуряването на обективна и навременна оценка на постиженията може съществено да допринесе за подобряването на работата на образователната система като цяло и за напредъка на всяко дете.

Във връзка с това имаме някои конкретни препоръки към предложените в Наредбата текстове.

По отношение на формулираните в Наредбата „качествен“ и „количествен“ показател на оценката ние продължаваме да обръщаме внимание, че в действителност оценките „отличен“ и „6“, както и всички останали предложени оценки, по същество представляват една и съща количествена оценка, изразена в единия случай с дума, а в другия – с число. Намираме за ползотворно това, че в Наредбата е обяснено какво разбиране стои по принцип зад всяка оценка, тъй като това ще помогне на учителите да обективизират и защитят оценката, която поставят. Същевременно обаче не виждаме в тези разяснения да присъства изискването за даване на позитивна и конструктивна обратна връзка към ученика по време на оценяването. Ние смятаме за изключително важно обратната връзка, която получават учениците и техните родители, да бъде обективна, своевременна и добре комуникирана. Истинската качествена оценка посочва на ученика конкретно какво е усвоил, какво му липсва и какво трябва да развие. Затова ние предлагаме в Наредбата да се включи текст, който гласи: „Качествената оценка предполага дефиниране на основните знания и умения, които са обект на изпитването и които ученикът показва, че е овладял, както и посочване на най-съществените пропуски, върху които ученикът трябва да продължи да работи. Качествена оценка се дава както върху съдържанието, така и върху формата на представяне на знанията и уменията.“ Смятаме, че този подход ще допринесе за подобряване на знанията и уменията на учениците и ще допринесе за по-добрата комуникация между семейството и училището, тъй като родителите ще имат конкретна информация точно как могат да помогнат на детето да подобри академичното си представяне.

Наредбата продължава да възпроизвежда един съществен недостатък на сегашната система за оценяване – смесването на оценката на индивидуалните постижения на отделния ученик с мониторинга на образователния процес за прилагане на политики и мерки, насочени към подобряване качеството на образованието, с други думи използването на Националното външно оценяване, особено след 7 клас, от една страна за класиране на децата за следващ етап, а от друга – за оценка на ефективността на образователната система. Тези две цели на оценяването влизат в противоречие, тъй като за да постигнат добро класиране, учениците и техните семейства често прибягват до допълнителни образователни услуги, обикновено срещу допълнително заплащане и по този начин резултатите на учениците всъщност не отразяват реалната картина на работа на системата. Затова ние предлагаме Националното външно оценяване да се провежда с цел оценка на ефективността на системата, а на изпити за класиране в профилираните гимназии да се явяват само желаещите ученици.

В Наредбата се предлага освен срочни и годишни, да се въведат и окончателни оценки, които се формират в края на етап от степента на образование и имат обобщаващ характер за резултатите от обучението на ученика по даден учебен предмет и/или модул през съответния етап, като се предлага такива оценки да има в края на начален, на прогимназиален и на първи гимназиален етап. Ние смятаме, че такава оценка в начален и прогимназиален етап с нищо не би допринесла за развитието на ученика, единствено би засилила натиска за допълнителни образователни услуги с цел повишаване на успеха още от 4-6 клас, за да се подсигури доброто класиране на ученика след 7 клас. Това само ще допринесе за по-високо напрежение и по-малко удоволствие и радост от процеса на учене за сметка на фиксиране върху оценките. Затова ние предлагаме окончателната оценка за начален и прогимназиален етап да отпадне.

Подкрепяме предложението при натрупване на 25% отсъствия, независимо от причината, учениците да се явяват на изпит за срочна и годишна оценка.

В заключение бихме искали да подчертаем необходимостта всички предложения по Държавните образователни стандарти да минават през широко обсъждане и да заявим своята готовност да участваме в процеса на обсъждане съобразно своята експертиза.