Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Наредба за организация на дейностите в училищното образование
Наредба за организация на дейностите в училищното образование

 

Становище на Асоциация Родители относно Проект за Наредба за организация на дейностите в училищното образование

Асоциация Родители изразява дълбокото си удовлетворение от факта, че в Проекта за Наредба за организация на дейностите в училищното образование, в частта Преходни и заключителни разпоредби е предвидено в срок до началото на учебната 2022/2023 година директорите на училищата в сътрудничество с общината да създадат необходимите условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд, с което се слага край на порочната практика на двусменното обучение у нас. Това е кауза, която Асоциация Родители застъпва от години и сме искрено щастливи, че ръководството и екипа на Министерство на образованието и науката спазва поетия пред нас и пред обществеността ангажимент да планира мерки за приключване на тази вредна за здравето и развитието на децата и младите хора практика.

Оценяваме като положителна и промяната в организацията на учебния ден, която предвижда начало на учебните занятия не по-рано от 8 ч., което също е в интерес на подобряване на здравето и работоспособността на учениците. Според проекта на Наредба обаче до пълната отмяна на двусменното обучение се запазва различната продължителност на учебните часове и междучасията в училищата на едносменно и двусменно обучение: за първите се предвиждат 45-минутни часове и по-дълги почивки, а за вторите – часове по 40 минути и по-кратки междучасия. Това води до неравнопоставеност на учениците по отношение на условията в които учат – учениците от училищата на една смяна получават сумарно за целия период на училищно образование повече от една година учебно време, т.е. по-голяма възможност за достъп до ресурсите на училището в сравнение с връстниците си от училищата на една смяна. Същевременно те имат и по-дълги междучасия, през които да се възстановят за пълноценна работа. Всичко това ни дава основание да настояваме периодът, предвиден за окончателно премахване на двусменното обучение да се съкрати възможно най-много и да се определи като краен срок учебната 2020/2021 г.

Намираме за полезна предлаганата възможност иновативните училища да имат по-голяма гъвкавост по отношение на целодневната организация на учебния ден, продължителността на учебния час, почивките и дължината на учебната година. Смятаме, че гъвкавостта по отношение на продължителността на учебната година трябва да се отнася не само при определяне на края й, но и при определяне на началото – да се дава възможност на училищата да планират седмица за адаптация преди началото на учебната година, особено в 1-и, 5-и и 8-и клас.

 

В Наредбата се предвижда централизиран план-прием в 1 клас – спрямо местоживеенето на детето. Ние смятаме, че тази мярка може да бъде полезна, ако се прилага едновременно с мерки за подобряване на качеството на образование в училищата във всеки квартал, така че родителите да са спокойни, че децата им ще получат добра подготовка дори и да не са записани в някое от централните реномирани училища. В противен случай районирането би довело само до регистриране на семействата на адреси в близост до желаното училище и не би допринесло за истинска реформа на образованието. Колкото до предлаганите критерии за класиране при по-голям брой кандидати, отколкото са наличните места, бихме добавили още два критерия:

· „близост на училището до местоживеенето на детето – на не повече от 30 мин.“ – за да гарантираме, че децата, които живеят близо до училището ще имат възможност да се запишат в него

· „дете от многодетно семейство“ – поради значително по-сложната логистика в тези семейства, особено когато децата им са във възраст да посещават детски заведения и училища.

Смятаме за недопустимо да се приемат ученици в 1-и и/или в 5-и клас над максимално определения в училищния план–прием брой места в паралелка. Практиката показва, че този текст се превръща във вратичка за оказване на натиск върху директорите да увеличават броя на децата в паралелките, което води до вредни за здравето и развитието на учениците последствия.

В заключение бихме искали да подчертаем необходимостта всички предложения по Държавните образователни стандарти да минават през широко обсъждане и да заявим своята готовност да участваме в процеса на обсъждане съобразно своята експертиза.