Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Становище относно предлагани промени в Закона за образованието
Становище относно предлагани промени в Закона за образованието

Относно законопроект за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, внесен от г-жа Корнелия Нинова и група народни представители на 01.06.2017г.

 


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Асоциация Родители е неправителствена организация, която от 2001 г. работи за подобряване на отношенията между семейството и училището и повишаване на качеството на образованието на децата в България. Ние следим с внимание промените в нормативната уредба и нееднократно сме изразявали своята позиция по повод различни документи, които засягат областта на предучилищното и училищното образование. Всички наши становища са стъпвали на разбирането, че образователната система трябва в най-голяма степен да отговаря на нуждите на децата, а родителите и учителите са партньори в процеса на осигуряване на качествено образование за всяко дете.

 

Запознахме се с предложенията във внесения законопроект и изразяваме своята гражданска позиция по следните въпроси:


1. Съгласни сме с констатацията, че Законът беше приет в условия на спешност и липса на разработени Държавни образователни стандарти (ДОС), което доведе до неяснота, напрежение и натоварване на всички участници в образователната система. Следва да отдадем дължимото на училищните екипи, които успяха да осигурят нормален образователен процес при тези условия и да не допуснат провал на учебната година. Същевременно трябва да отчетем, че към момента системата започва да влиза в динамично равновесие и отговорност на всички участници и на всички, вземащи решения за развитието й, е да сме изключително предпазливи с предлагането и въвеждането на нови промени, особено в голям мащаб, ако нямат доказан положителен ефект. Смятаме, че би следвало да се направи поетапна оценка на въздействието при въвеждането на Закона за предучилищно и училищно образование и на базата на тази оценка да се правят промени в текстовете на Закона и Държавните образователни стандарти към него.

 

2. Не възразяваме срещу предложението да се въведе минимален праг от 4% от БВП за образование, но смятаме, че предложеният процент е недостатъчен, за да гарантира компенсирането на системното недофинансиране на системата, затова предлагаме да се фиксира процент, не по-нисък от средния за ЕС за предходната година.

 

 

3. Подкрепяме предложението за повишаване на норматива за квалификация на педагогическите специалисти и смятаме, че част от платения отпуск трябва да се ползва задължително за квалификация. Квалификацията следва да се извършва не само от висши училища или научни организации, но и от организациите в Регистъра на МОН.

 

4. Подкрепяме предложението за задължително участие в екипите за подкрепа на представители на отделите за закрила на детето и/или местните комисии за борба с противообществените прояви, в случаите, когато училището е идентифицирало нужда от такова включване. Социалните работници от Отделите за закрила на детето следва да имат водеща отговорност за оценка на нуждите им и управление на случая, когато детето попада в категорията „дете в риск“.

 

5. Не подкрепяме предложението някои от Държавните образователни стандарти да се приемат от НС, други от МС, трети от МОН и други министерства. Този подход би затруднил процеса на оценка, би намалил гъвкавостта и не би довел до своевременна корекция на съответните ДОС, когато това се налага. Приемането на ДОС от НС може да доведе до риск от превръщането на определени текстове в стандартите в заложници на политически цели, което не е в интерес на развитието на образователната система. Към момента прилагането на ДОС се нуждае от поетапна оценка и съответно изменения там, където има нужда – което най-добре би могло да се случи в рамките на МОН.

 

6. На този етап не подкрепяме отпадането на държавното финансиране за частните училища. При обсъждането на Проектозакона за предучилищното и училищното образование Асоциация Родители не подкрепяше въвеждането на държавно финансиране на частните училища, но на този етап смятаме, че е необходимо да се направи анализ на резултатите от въвеждането на този принцип – колко частни училища са се възползвали от тази възможност, какъв е бил ефектът от това върху достъпността на тези училища за децата и родителите, колко от училищата не са кандидатствали за такова финансиране и какви са причините за това, какъв обществен ресурс е насочен към частните училища и какъв е ефектът от това върху осигуряването на равен достъп до качествено образование за всяко дете. Едва след провеждането на такъв анализ би следвало да се вземе решение за продължаване или прекратяване на държавното финансиране за частните училища или за промяна на условията, при които такова финансиране е допустимо.

 

7. Не подкрепяме предложението за профилиране на децата от 5 клас не само по математика, но и по природни науки, технологии, хуманитаристика, национална сигурност. Ранното профилиране на децата доказано води до понижаване на качеството на образованието в системата като цяло. То разделя децата на „справящи се“ и „второ качество“, затваря вратите за развитие в области, различни от профила и ограничава възможностите за избор на житейски път. Децата на 10-11 г. трябва да се справят с други задачи на развитието си, свързани с изграждането на самооценка и идентичност, позициониране в групата на връстниците, изграждане на критично мислене и опознаване на света в неговото многообразие, а не да се профилират в тесни области. Развитието на интересите и талантите на учениците в тази възраст следва да се случва чрез система за подкрепа на личностното развитие, включително и стипендии за децата с изявени дарби, а не чрез ограничаването им в рамките на профилирани училища. Освен това въвеждането на конкуренция за класиране в различни профилирани училища води до непосилно натоварване на неукрепналата детска психика в тази възраст да се справи с очакванията за успех при кандидатстване и до разцъфтяване на порочната система на частните уроци.

 

8. Не подкрепяме предложението за създаване на специализирани училища за деца със СОП, които не могат да се интегрират в общообразователните училища. Изолирането на деца със СОП в специализирани училища задълбочава проблема с тяхната последваща интеграция в обществото. Пътят за приобщаване на децата минава през разширяване на мрежата за подкрепа на децата, родителите и учителите при изграждането на приобщаваща среда в общообразователните училища.

 

9. Не подкрепяме предложението за въвеждане на един учебник по предмет за всеки клас. Учебникът е само един от инструментите, които учениците могат използват за самоподготовка. Възможността на учителите и училищните екипи да избират учебници според конкретния контекст, в който работят, е важна част от необходимата свобода и автономност на учителите да избират методите и подходите, с които работят, за да постигнат най-добри резултати и най-високо качество. Въвеждането на един учебник по всеки предмет за всеки клас е акт на недоверие към способността на учителя да определи най-добрия подход към учениците. Лошите практики при избор на учебници следва да бъдат прекратени чрез включване на Обществените съвети при този избор, а не чрез ограничаване на избора. Корупция има най-често там, където няма свобода на избора.

 

10. Не подкрепяме предложението за въвеждане на оценка от 2 кл. и повтаряне на класа в начален етап. Началната училищна възраст е времето, в което децата изграждат своите базови умения за учене. В този процес водеща е ролята възрастните и тяхна е отговорността да създадат среда, в която детето да разгърне пълния си потнциал. Поставянето на оценки и повтарянето на класа хвърлят цялата отговорност за успеха или неуспеха на този процес върху детето. Въвеждането на оценки в начална училищна възраст убива естествената детска любознателност и фокусира вниманието на децата, родителите и учителите не върху процеса, а върху оценката. Това впоследствие се оказва пагубно за мотивацията на децата за учене. Практиката с повтаряне на класа води до ранно отпадане от училище, особено при децата от уязвими групи, защото детето отрано се позиционира в категорията на „несправящите се“ и се демотивира.

 

В заключение заявяваме своята готовност да участваме във всички обсъждания, свързани с предложения за подобряване на нормативната рамка на предучилищното и училищното образование и да допринасяме според своята експертиза за осигуряването на качествено образование за всяко дете в България.

 

 

С уважение

 

 

Цвета Брестничка

Председател на УС