Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас
Относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас

СТАНОВИЩЕ относно Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Асоциация РОДИТЕЛИ е неправителствена организация, която от 2001 г. отстоява правото на семействата с деца да получават необходимата подкрепа така, че родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат, а децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат. От 2006 г. към Асоциацията функционира и „ПЪЛНА КЪЩА“ – Клуб на многодетните родители, който има за цел да насърчава повече семейства да правят избора да отглеждат три и повече деца по възможно най-добрия начин.

Асоциация РОДИТЕЛИ партнира със Столична община от много години по важни въпроси, които засягат организацията и качеството на предучилищното и училищното образование, превенцията на насилието, популяризирането на спорта и др. Представители на Асоциацията участват в Работната група към Дирекция „Образование“ по въпросите на детските заведения на територията на Столична община.

 

 

Като имаме предвид  доказаната ефективност на партньорството между Столична община и гражданските организации при вземането на решения, които засягат широк кръг заинтересовани лица и особено интересите на децата и семействата, изразяваме своето недоумение от факта, че новата система за кандидатстване в първи клас в общинските училища на територията на Столична община е разработена от работна група, назначена със заповед №СОА17-РД91-409/16.11.2017 г. на Кмета на Столична община, в която участие са взели експерти от Дирекция „Образование“ – СО, РУО – София-град и директори на столични общински училища, но не и представители на гражданските организации, които защитават правата на децата и семействата. Участието на Столичния омбудсман, г-жа Лилия Христова, в работната група, е безспорно важен коректив, но въпреки това за проект от такова широко обществено значение е изключително важно да се отчете мнението на пряко заинтересованите лица – семействата с деца.

С настоящето Становище Асоциация РОДИТЕЛИ изразява своето категорично несъгласие с отпадането на Критерия „Дете от многодетно семейство“ от списъка с критерии, по които се приемат деца в първи клас на общинските училища на територията на Столична община.

Многодетните семейства са специална категория семейства, в която броят деца надвишава броя възрастни, които се грижат за тях. Това поражда не само финансови, но и организационни затруднения, които не са характерни за другите семейства. Затова е изключително важно родителите на три и повече деца да имат възможност за гъвкави решения по отношение на избора на детски градини и училища за децата си, като тези решения не винаги са очевидни за незапознатите със семейната ситуация. Даването на допълнителни точки на семействата с три и повече деца при кандидатстване на детето в първи клас дава шанс на тези родители да планират по-добре семейната логистика и да решат поне част от проблемите, с които се сблъскват. Тази мярка не изисква никакъв допълнителен финансов ресурс от страна Столична община, а за многодетните семейства може да се окаже решаваща. В условията на демографска криза с небивали размери е въпрос на националноотговорно поведение да бъдат подкрепени многодетните семейства и да се насърчават повече семейства да вземат решението да отглеждат три и повече деца.

От  Доклад вх. № СОА18-ВК66-486/19.01.2018 година от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община, за отмяна на Решение № 83 по Протокол № 29/23.02.2017 г. на СОС, с което е приета Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на СО, става ясно, че

- няма постъпили жалби или възражения от страна на родители по отношение на  т.13 от „Социални критерии“ (Критерий „Дете от многодетно семейство“);

- решението на Административен съд  София-град, с което се отменя горепосоченият критерий, не е влязло в сила и е в процедура на обжалване пред Върховния административен съд;

- Комисията за защита от дискриминация НЕ предписва на СОС отмяна на т.13 от „Социални критерии“ (Критерий „Дете от многодетно семейство“), а единствено ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ПРЕЦИЗИРАТ ТЕКСТОВЕТЕ, които засягат този критерий.

Всичко това показва, че няма належаща нужда или неотменими обстоятелства, които да налагат отпадането на критерия „Дете от многодетно семейство“, който би могъл единствено да бъде прецизиран.

Във връзка с всичко изложено по-горе, предлагаме в Проекта за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС  В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА в Раздел 3, т.8, Б „Допълнителни критерии“ да се добави критерий 8.9. „Дете от семейство или домакинство, което отглежда 3 и/или повече деца – 5 т.“

С уважение

Цвета Брестничка

Председател на УС