Начало > ПРОЕКТИ > Противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак
Противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак

 

 

Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак

 

От 2015 г. Асоциация Родители в партньорство с Фондация ПИК изпълнява проекта "Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак".

 

Целта на проекта е повишаване на чувствителността на подрастващите към съвременните модели на насилие по полов признак, разпространяващи се чрез интернет и водещи до утвърждаване на насилствени взаимоотношения между половете и сексуална експлоатация.

 

 

Според изследване на ФПИК, проведено през 2013/2014 година, онлайн формите на насилие по полов признак са широко разпространени сред младежите в България - 46.3 % от момичетата споделят, че са били обект на някакъв вид насилие от партньора им в интернет или през мобилния телефон. Въпреки че тези форми на взаимоотношения могат да се определят като насилие, основано на полов признак, младите хора имат ниска чувствителност към тези прояви. Тъй като засягат интимна страна от техния живот, тези случаи често остават скрити за значимите възрастни в обкръжението им поради срам, страх или недоверие, че ще получат разбиране. Това е особено проблематично, имайки предвид и ниската информираност и липсата на готовност сред професионалистите, които работят с деца и семейства, по въпросите, свързани с онлайн насилието, основано на полов признак. А изградените онлайн навици за оказване на принуда и насилие върху партньора лесно преминават във физическите взаимоотношения.

 

В рамките на настоящия проект са планирани действия на няколко нива с цел повишаване на информираността и чувствителността по тези теми сред основните заинтересовани страни. В разработването на информационната кампания ще бъдат привлечени млади хора, които познават проблема и могат да предложат подходи и послания, които ще достигнат до техните връстници. За да се гарантира разнообразието от гледни точки и опит в творческия екип, допълнителни усилия ще бъдат положени за привличането на младежи от уязвими групи. Посланията и материалите, разработени в партньорство с младите хора, ще бъдат разпространени по различни канали сред младите хора.

 

Проектът Национална кампания за противодействие на съвременните модели на насилие по полов признак се финансира с договор за безвъзмездна финансова помощ № 812108-79/25.08.2015г. от

Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014 г.

 

 

***

 


Association Roditeli has been implementing the project "National campaign for counteracting contemporary methods of gender-based violence" in partnership with ARC Fund.

 

The project aims to raise awareness among young people of contemporary models of gender-based violence (GBV), spreading through the Internet and leading to sanction of relationships of gender violence and sexual exploitation.

 

The project work is based upon the principle that a successful campaign requires the active involvement of representatives of the target groups in every aspect from planning to implementation. This is the reason why a youth panel will work in cooperation with a team of professionals for accomplishing the project objectives. Furthermore, the youth panel will enhance the attractiveness and relevance of messages and materials created for young audiences. The youth panel activities will however have limited impact unless they receive the necessary support from professionals and institutions that are committed to the education of young people and have duties and responsibilities in ensuring the welfare of children and young people in Bulgaria. In this sense the project will be a platform where young people and adults will be able to present and discuss their views with the aim of reducing GBV.

 

The project focuses on one aspect of GBV – online violence in intimate relationships and sexual abuse among young people. Although these are not new phenomena, Internet provides many new opportunities for these forms to grow - for example, controlling a social media profile or instant messaging software, technologically tracking whereabouts, insistent check-up phone calls. Another form of violence against girls and young women is the pressure upon them to show off in a sexually explicit way on their public profiles or to send sexual photos or videos of themselves. Furthermore it makes the girls an easier target for grooming, child pornography production, and traffic.

 

In a research by ARC Fund from 2013/2014 among 958 young people aged between 14 and 17 years, 46.3% of the girls said they had been at least once victims of online violence. These topics are rarely discussed thus leaving adolescents with the impression that such problems are either unimportant or their fault. Unaddressed these attitudes may normalize such forms of violence and increase vulnerability towards domestic violence at a later stage. Several studies have shown that the first demonstrations of violence among partners occur before coming of age. Adolescence is the period when young people shape their ideas and expectations of intimate relationships which predispose their relationships in later life. Therefore prevention has to be aimed at this age group.

 

The project National campaign for counteracting contemporary models of gender-based violence is funded based on a grant agreement № 812108-79/25.08.2015 under Measure 5 - Awareness and sensibility raising campaigns, Program BG 12 Domestic Violence and Gender-Based Violence within NFM 2009-2014