Начало > ПОЗИЦИИ И СТАНОВИЩА > Задължителен медицински преглед на педагогическите специалисти
Задължителен медицински преглед на педагогическите специалисти

Становище на Асоциация Родители относно въвеждането на ежегоден задължителен медицински преглед на педагогическите специалисти, с цел установяване наличието или липсата на психични заболявания

 

На 1 ноември 2016 г. в Държавен вестник беше публикувана НАРЕДБА № 4 на Министерство на здравеопазването, в която се определят заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците. В чл. 5 от Наредбата се предвижда педагогическите специалисти ежегодно да се подлагат на задължителен медицински преглед, с цел установяване наличието или липсата на редица заболявания, сред които преобладават психичните страдания.

 

Асоциация Родители застъпва виждането, че въпросът за психичната пригодност на хората, които заемат длъжност учител, е минимална част от голямата тема за политиките, методите и процесите на управление на човешките ресурси в училище.

 

Този въпрос е преди всичко прерогатив на Министерство на образованието.

 

Използването на психометрични инструменти при управлението на човешките ресурси в училище трябва да се прецизира в зависимост от конкретните цели, например при назначаване – за да се установи наличието и степента на развитие на изискваните качества за заемане на длъжността учител, така, както са описани в длъжностната характеристика. Периодичното използване на тези методи може да служи за установяване на симптоми на „прегаряне“, при управление на кризи и т.н.

 

За нас е напълно недопустимо учителите ежегодно масово да бъдат подлагани на проверка на психичното им здраве – мярка, която сама по себе си не може да бъде ефективна, а води единствено до създаване на негативни нагласи към учителското съсловие. Ние бихме подкрепили отделянето на обществен ресурс за скринингова програма, свързана с психичното здраве на учителите, но единствено в контекста на по-широка програма за психично здраве, т.е. за анализ на състоянието на системата и за използване на резултатите от подобно проучване за взимане на управленски решения относно необходимостта или липсата на необходимост от конкретни мерки на системно ниво.

 

Бихме искали да обърнем внимание на това, че подобни теми са изключително деликатни и очакваме дебатите по тях да се водят задълбочено, отговорно и с ясно разбиране за детските права, но и за човешките права като цяло, като фундаментална ценност, която училището следва да отстоява. Пускането в публичното пространство на идеи, които не са целенасочени и добре аргументирани, може да създаде сериозно напрежение в и без това сложната училищна среда.


Асоциация Родители от години пледира, че всички мерки, насочени към дисциплината и поведението на учениците, ще бъдат безрезултатни, ако не се въведат адекватни политики, свързани с управление на човешките ресурси в училище. Ние всички се нуждаем от яснота за това:

Кои са необходимите качества за заемане на длъжността учител?

Как те се оценяват при подбора и в процеса на работата?

Какъв е процесът на обратна връзка? Каква подкрепа получават учителите за своето развитие?

Как се документира липсата на качества и се взема решение за освобождаване на един учител поради липса на качества?

 

Напрегнатото време, в което живеем, безспорно поставя на сериозно изпитание способността на всеки от нас да съхрани своето психично и социално здраве. Психичните разстройства включват широк спектър от гранични състояния и заболявания, които могат да се отключат в конкретен момент от живота на всеки човек. От изключително значение е подкрепата, която човек може да получи в такъв момент, така че да е в състояние да се възстанови възможно най-пълно. Недопустимо е да се създава стигма по този въпрос. Следва много внимателно да се преценява съотношението полза/риск във всеки конкретен случай.

 

В същото време липсата на психично разстройство не е гаранция, че конкретният човек притежава качества за длъжността учител. Има случаи на много тежки характерови особености, нагласи и поведения, които представляват далеч по-сериозна и трайна заплаха за образователното и личностно развитие на учениците.

 

В заключение бихме желали да призовем всички управляващи и конкретно Министър Москов да осъзнаят сериозната заплаха за демократичните ценности, които подобни проблемно формулирани предложения могат да представляват.